خدمات


کالیبراسیون (Calibration)

کالیبراسیون (calibration)

کالیبراسیون سنجش مجدد فرآیندی است که به اندازه گیری  و تعیین صحت کارکرد تجهیزات در مطابقت با مرجع تأیید شده می‌باشد.هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی ...

نویسنده : آیمدیکالا imedicala /