طراحی و مشاوره


طراحی CSSD

طراحی cssd

 Central Sterile Supply Department کنترل عفونت در بیمارستانها و مراکز درمانی همانند مهره های یک دومینو میباشد، که اگر به هر ترتیبی یک مهره د...

نویسنده : آیمدیکالا imedicala /